Laboratorium Dynamiki i Oddziaływań Biomolekularnych

Szerokopasmowy spektrometr impedancyjny z oprogramowaniem

Zakupiono i uruchomiono w listopadzie 2010 r., koszt 664 888 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Józef Mościcki, e-mail: jkmoscic@gmail.com, dr Dagmara Sokołowska, e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl, dr Zenon Rajfur, e-mail: zenonrajfur@gmail.com

Szerokopasmowy spektrometr NOVOCONTROL CONCEPT 80 w zainstalowanej konfiguracji pozwala na w pełni zautomatyzowane (pakiet oprogramowania WinDETA) badania impedancyjne różnych materiałów w szerokim zakresie częstotliwości od 3.10-5 do 2.107 Hz, w szczególności relaksację dielektryczną, przewodnictwo elektryczne, zjawiska elektrochemiczne i bioelektryczne w bardzo niskich częstotliwościach, stanowiąc cenne uzupełnienie posiadanej przez WFAIS aparatury do „patch-clampingu".
Spektroskopia impedancyjna może być prowadzona w funkcji temperatury (od -160°C do  400°C), wielkości zmiennego napięcia mierzącego,  napięcia polaryzującego (DC bias) i czasu, lub kombinacji tych parametrów.
Spektrometr jest wyposażony w oryginalny kondensator pomiarowy umożliwiający badanie próbek stałych w postaci pastylek. Do innych materiałów konieczne jest wykonanie dedykowanych naczynek pomiarowych.
Na wyposażeniu zestawu znajduje się również firmowe oprogramowanie WinFIT do bieżącej analizy wyników.

System "optyczne szczypce" ("optical tweezers")

Zakupiono i uruchomiono w styczniu 2010 r., koszt 629 139,50 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Józef Mościcki, e-mail: jkmoscic@gmail.com, dr Dagmara Sokołowska, e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl, dr Zenon Rajfur, e-mail: zenonrajfur@gmail.com

Pułapka Optyczna lub Optyczna Pinceta „PALM MicroTweezers" firmy  Zeiss jest drugim takim  urządzeniem w Polsce. Choć pierwotnym przeznaczeniem Optycznych Pincet było umożliwienie przede wszystkim schwytania, utrzymywania w miejscu i  przemieszczanie  mikroskopijnych obiektów, takich jak komórki, kryształy czy nanoziarna różnych materiałów, bardzo szybko zdano sobie sprawę z możliwości pomiaru sił zewnętrznych działających na takie objekty, bowiem potencjał Optycznej Pułapki dla małych wychyleń z położenia równowagi można z dobrym przybliżeniem porównać do potencjału sił sprężystych. Współczesne Pułapki Optyczne pozwalają na badanie wielkości sił na poziomie nawet sub-pN, typowych dla zjawisk biomechanicznych na poziomie komórek i biopolimerów, co pozwoliło na wykonanie całego szeregu fascynujących badań nanomechanicznych, np. DNA („Ten years of tension: single-molecule DNA mechanics", C. Bustamante, Z. Bryant, and S.B. Smith, Nature, 421, str. 423-427).
„PALM MicroTweezers" firmy  Zeiss pracuje na silnie zogniskowanej przez obiektyw o wysokiej aperturze numerycznej ciągłej wiązce „stałociałowego" lasera o długości 1064nm i mocy 3W. Pozwala to na pułapkowanie cząstek o wielkości od około 0,1 μm do 100 μm, i pomiar w zakresie od ok. 0.1 pN do 200 pN.