Projekty krajowe

Projekty realizowane z wykorzystaniem aparatury zakupionej ze środków projektu na Wydziale Chemii

 1. 4xS ksantofili: Struktura, Spektroskopia, Stereochemia i Samoorganizacja w odniesieniu do biochemii badanych pigmentów, 2012/07/B/ST5/00889, prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 2. Aktywność fotodynamiczna wybranych nanokrystalicznych fotokatalizatorów półprzewodnikowych, N N204 428937, prof. dr hab. Grażyna Stochel, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 3. Alginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities,  POMOST/2013-7/7, dr Agnieszka Kyzioł, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2013-2015
 4. Analiza podatnościowa narzędziem do opracowania polaryzowalnych pól siłowych, 2011/01/B/ST4/00636, dr hab. Jacek Korchowiec, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 5. Antybakteryjne nośniki leków oparte na kaliksarenach, 2012/07/B/ST5/00890, dr Beata Korchowiec, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 6. Badania i charakterystyka procesów fizykochemicznych w katodzie C/Li2MnSiO4 pracującej w ogniwie Li-ion, 2014/13/B/ST5/04531, dr hab. Marcin Molenda, Narodowe Centrum Nauki, 2015-2018
 7. Badania IR oraz obliczenia kwantowo-chemiczne dotyczące centrów aktywnych w zeolitach i materiałach mezoporowatych oraz ich oddziaływania z cząsteczkami reagentów, N N204 198733, prof. dr hab. Jerzy Datka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010
 8. Badanie materiałów kryjących dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej (CE) z detektorem fluorescencyjnym wzbudzanym laserowo (LIF) oraz spektroskopii laserowo indukowanego rozpadu (LIBS), IP2012 025672, dr Małgorzata Król, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013-2015
 9. Badania mechanistyczne molekularnych aspektów modelowych reakcji katalitycznego rozkładu NOx na centrach mono i polinuklearnych w materiałach porowatych, N N204 239334, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011
 10. Badania mechanizmów dezaktywacji stanów wzbudzonych TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami tytanu(IV), N N204 016739, dr hab. Wojciech Macyk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 11. Badania nad optymalizacją wstępnej, chemicznej degradacji masy lignocelulozowej, K/KDU/000085, dr Maciej Góra, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2013
 12. Badania nad regulacyjną rolą laktoferyny w zaburzeniach mikroflory i funkcji jelita w oparciu o modele zwierzęce, 2013/09/B/NZ6/00849, dr hab. Magdalena Strus, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 13. Badania nad zastosowaniem enolanów tytanu(IV) w stereoselektywnej syntezie kwasów 2,3-diaminokarboksylowych, N N204 310037, dr Dariusz Cież, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 14. Badanie oddziaływań bioaktywnych polimerów z membranami lipidowymi, 2012/07/B/ST5/00913, dr hab. Mariusz Kępczyński, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 15. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach nowotworowych, 2013/11/N/ST5/01302,  mgr inż. Bartosz Marszałek, Narodowe Centrum Nauki    2014-2016
 16. Badanie odzysku selenu technikami spektrometrii atomowej, N N204 116940 , prof. dr hab. Paweł Kościelniak , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013
 17. Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na tlenkowych katalizatorach chromowych osadzonych na SBA-1, N N205 107335, dr inż. Piotr Michorczyk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010
 18. Badanie właściwości chemicznych i biologicznych modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) syntezowanego metodą anodyzacji, 2013/11/N/ST5/01640, mgr Magdalena Jarosz, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2015
 19. Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranych narządów na modelu zwierzęcym, 2013/11/N/NZ4/02114, mgr Magdalena Golasik, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2016
 20. Beta-laktoglobulina jako potencjalny nośnik leków, N N204 324037, prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 21. Biokatalityczna synteza chiralnych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową - teoria i eksperyment, N N204 269038, dr Maciej Szaleniec , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 22. Centra aktywne w zeolitach - charakterystyka IR oraz obliczenia kwantowochemiczne, 2011/01/B/ST5/00915, prof. dr hab. Jerzy Datka, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 23. Centra metali przejściowych: struktura elektronowa, oddziaływania metal – ligand, właściwości magnetyczne, IP2011 044471, dr Mariusz Radoń, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014
 24. Characterization of CD44/p53 signaling involved in the CD44-dependent cancer stem cells: small-molecules and peptides, their conjugates off-target binding, and structures of CD44and Stab2, 2012/06/A/ST5/00224, prof. dr Tadeusz Holak, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2017
 25. Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną – rozwinięcie metody i jej zastosowanie w badaniach materiałów tlenkowych i siarczkowych, 2011/01/N/ST5/05542, mgr Elżbieta Świętek, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 26. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami, 2011/01/B/ST4/00574, dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 27. Cykle redoksowe z udziałem makrocyklicznych kompleksów metali w aktywacji małych cząsteczek (O2, NO) w układach homogenicznych: modele, mechanizmy i kataliza, 2012/05/B/ST5/00389, prof. dr hab. Grażyna Stochel, Narodowe Centrum Nauki,  2013-2016
 28. Ditlenek węgla jako substrat w fotokatalitycznej karboksylacji związków organicznych, 2011/01/N/ST5/05543 , mgr Tomasz Baran, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 29. Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu "core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno-katalityczną, 2013/11/B/ST5/01550, dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ    Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 30. Dwuwymiarowe zeolity o modyfikowalnej architekturze, 2011/03/B/ST5/01551, dr hab. Barbara Gil-Knap, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 31. Fotoaktywne układy polimerowe szczepione z powierzchni do wydajnego zbierania i transferu energii światła słonecznego, 2013/11/D/ST5/02829, dr Michał Szuwarzyński, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2016
 32. Fotokatalityczne generowanie reaktywnych form tlenu w układach zawierających ozon, 2014/15/N/ST5/00694, mgr Szymon Wojtyła    Narodowe Centrum Nauki, 2015-2016
 33. Fotokataliza w świetle widzialnym – kompleksy tytanu(IV) jako fotosensybilizatory TiO2, 2011/01/B/ST5/00920, dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 34. Ftalocyjaninowe i porfirynowe kompleksy metali w fotomedycynie i fotokatalizie, 0085/IP3/2015/73, dr Janusz Dąbrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017
 35. Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy aminowe, 2012/07/B/ST5/00917, dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 36. Funkcjonalizowane tlenki lite i nanomateriały tlenkowe - badania spektroskopowe i modelowanie molekularne związków pomiędzy strukturą a reaktywnością, DWM/N112/COST/2008, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010
 37. Funkcjonalizowane nanocząstki do zastosowań w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego wywołanych koronawirusami, Ventures/2013-11/1, mgr Justyna Ciejka, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2013-2015
 38. Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków, Ventures/2012-10/2, mgr inż. Monika Gołda, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2013-2015
 39. Funkcjonalne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi, N N204 153536, prof. dr hab. Barbara Sieklucka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 40. Heterodimeryczne inhibitory cholinoesteraz o podwójnym miejscu działania i właściwościach hamujących agregację beta amyloidu, N N405 163339, prof. dr hab. Barbara Malawska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 41. Heterogeniczne wiązanie i aktywacja tlenu w mineralnych układach biomimetycznych – rola struktury elektronowej i magnetycznej, IP2011 041871, dr Piotr Pietrzyk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014
 42. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do zastosowań optoelektronicznych,  N N204 160936, dr hab. Konrad Szaciłowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 43. Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (× triticosecale wittm.), 2011/01/N/NZ9/02541, dr Monika Krzewska, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2014
 44. Innowacyjna metoda przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy toksykologiczno-sądowej, IP2010 046170, dr Renata Wietecha-Posłuszny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2011
 45. Innowacyjne, modyfikowane opatrunki nanocelulozowe, INNOTECH-K3/IN3/37/228114/NCBR/14, dr Krzysztof Lemke (Biovico) , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2014-2016
 46. Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów, POIG.01.01.02-12-112/09, prof. dr hab. Mieczysława Najbar, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2009-2011
 47. Interakcje WWA z kwasami tłuszczowymi w warunkach in vitro oraz in vivo, 2011/01/B/NZ7/00038, dr Joanna Gdula-Argasińska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 48. Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim, POKL.04.01.00-00-004/10, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2010-2014
 49. Jednołańcuchowe lipidy eterowe w dwuwymiarowych błonach lipidowych – próba wyjaśnienia różnic w aktywności membranowej tych związków, 2011/01/B/ST4/00910, dr Katarzyna Hąc-Wydro, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 50. Katalityczne usuwanie gazów cieplarnianych na modelowych nanostrukturalnych układach spinelowych, 2011/03/B/ST5/01564, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 51. Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu tlenku azotu(I) w instalacjach do syntezy kwasu azotowego(V), Ventures/2008-2/4, mgr Monika Ruszak, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2008-2010
 52. Kompleksy rutenu w nowych strategiach działania przeciwnowotworowego, N N204 247340, dr Małgorzata Brindell, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 53. Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, POIG.01.03.01-12-174/09, dr Ryszard Gryboś, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2009-2012
 54. Kompozyty montmorylonitowo-hydrożelowe jako baza do otrzymywania nanometrycznych katalizatorów tlenkowych, N N507 217640, dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 55. Kontrola procesów fizykochemicznych poprzez inżynierię powierzchni naświetlanych półprzewodników, 0003.ID.2012.62, dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2015
 56. Korelacje magneto-strukturalne w nieorganiczno-organicznych, heterometalicznych materiałach hybrydowych z udziałem jonu [Nb(CN)8]4- , N N204 053835, prof. dr hab. Barbara Sieklucka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010
 57. Kwantowo-chemiczne badania mechanizmu reakcji transmetalacji porfiryny i jej wybranych pochodnych, N N204 439640, dr Łukasz Orzeł, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 58. Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych, POIG.01.03.01-14-014/08, prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2008-2013
 59. Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej, 2013/10/A/ST5/00233, prof. dr hab. Jacek Młynarski, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018
 60. Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohistochemiczne w badaniach cukrzycy, 2012/07/N/ST4/00296, mgr inż. Marta Pilarczyk, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 61. Materiały MOF jako katalizatory oraz adsorbenty: synteza oraz projektowanie materiałów  do zastosowań przemysłowych, 1352/7.PRUE/2010/7, dr hab. Barbara Gil-Knap, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 62. Materiały nanostrukturalne jako platforma syntezy i dostarczania substancji leczniczych, 2014/15/B/ST5/0449, dr Wiesław Roth, Narodowe Centrum Nauki, 2015-2018
 63. Metale fizjologiczne i toksyczne w krwi i materiałach alternatywnych (włosy, paznokcie) u pacjentów z rakiem krtani, N N404 087340 , prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2012
 64. Metale i stres oksydacyjny a choroby przyzębia - rola diety, stylu życia i czynników środowiskowych, N N404 202139, prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 65. Metody spektroskopii operando i in situ do badania mechanizmu degradacji polipeptydów na przykładzie fibroiny, 2011/01/N/ST4/03604, mgr Monika Koperska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 66. Modyfikacja powierzchniowa mezoporowatych replik węglowych w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu, 2011/01/N/ST5/05595, mgr Paula Niebrzydowska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 67. Morfologia tlenkowych nanomateriałów katalitycznych badania metodami DFT i symulacja zdjęć HR-TEM, IP2011 063371, dr Filip Zasada, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014
 68. Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran, 1206/GDR/2007/03, dr hab. Jacek Korchowiec, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010
 69. Nanokompozytowe materiały o programowanej strukturze porowatej uzyskiwane na bazie naturalnych krzemianów warstwowych, N N507 426939, dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 70. Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności, 2011/03/B/ST5/01564, dr Paweł Stelmachowski, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 71. Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych, N N209 438639, dr hab. Joanna Łojewska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 72. Nanoporowaty tlenek tytanu 3D otrzymywany na drodze anodyzacji jako obiecujący materiał na fotoelektrody, 2013/09/N/ST5/02487, mgr Joanna Kapusta-Kołodziej, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018
 73. Nanoporowaty ditlenek tytanu: synteza na drodze anodyzacji i właściwości fotoelektrochemiczne, N N204 213340, dr Grzegorz Sulka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2014
 74. Nanoprzestrzenna inżynieria krystaliczna nowych rozgałęzionych magnetyków molekularnych, 2014/14/B/ST5/00357, dr hab. Robert Podgajny, Narodowe Centrum Nauki, 2015-2019
 75. Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko, 2013/09/B/ST5/03419, dr hab. Piotr Michorczyk, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 76. Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2, 2012/07/N/ST5/00155, mgr Elżbieta Kurowska, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 77. Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka, 2014/13/D/ST5/02750, dr Leszek Zaraska, Narodowe Centrum Nauki, 2015-2018
 78. Nanostrukturalne układy polimerowe do konwersji energii słonecznej, IDEA PLUS IdP2011 000561, dr hab. Szczepan Zapotoczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2014
 79. Nanostrukturalne układy tlenkowe na osnowie mezoporowatych nośników krzemianowych jako katalizatory wybranych procesów środowiskowych, 2012/05/B/ST5/00269, dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 80. Nauki molekularne dla medycyny (MOL-MED), POKL.04.01.01-00-056/10, prof. dr hab. Małgorzata Witko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2010-2015
 81. Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe: sieci koordynacyjne 4f-5d, N N204 332737, prof. dr hab. Barbara Sieklucka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011
 82. Nowe halogenowe pochodne porfiryn w innowacyjnych strategiach medycznych, IP2011 009471, dr Janusz Dąbrowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014
 83. Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne, 2013/11/D/ST5/02995, dr Janusz Dąbrowski, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 84. Nowe warianty beta-laktoglobuliny o zwiększonym powinowactwie do wybranych leków o wysokiej toksyczności, 2012/05/B/ST5/00278 , prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 85. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME), POIG 01.01.02-00-108/09 , prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2009-2014
 86. Nowoczesne nanostrukturalne materiały anodowe do akumulatorów jonowych, N N507 481237, prof. dr hab. Marian Jaskuła, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 87. Ocena efektów dezynfekcji dokumentów plazmą niskotemperaturową, 2011/03/B/HS2/05221, dr hab. Tomasz Łojewski, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 88. Ocena potencjału fotodynamicznego polipirydylowych kompleksów rutenu połączonych z nitroimidazolem, 2013/11/N/ST5/01606, mgr Olga Mazuryk, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 89. Oddziaływania małocząsteczkowych i polimerowych związków kationowych z glikozaminoglikanami w roztworze i na wybranych modelach komórkowych, 2013/09/D/ST5/03864, dr Kamil Kamiński, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 90. Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej, N N204 214640 , prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013
 91. Określenie współdziałania stabilnych rodników z antyoksydantami generowanymi w nasionach zbóż w prognozowaniu odporności roślin na stresy środowiskowe, 2011/03/B/NZ9/00074, dr hab. Maria Łabanowska, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 92. Od polimerów koordynacyjnych do nanomagnesów kwantowych, 0370/IP3/2015/73, dr Dawid Pinkowicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017
 93. Opracowanie hybrydowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych do redukcji ditlenku węgla, Ventures/2011-8/1  , mgr Tomasz Baran, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2012-2015
 94. Opracowanie modelu domieszkowanego układu K-Fe-O w kierunku optymalizacji preparatyki kompozytowego katalizatora ferrytowego do produkcji styrenu , N N205 2946 33, dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010
 95. Opracowanie innowacyjnego katalizatora do niskotemperaturowej redukcji emisji podtlenku azotu, PBS/A5/38/2013, dr inż. Cezary Możański, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2013-2016
 96. Opracowanie nanokompozytowych adsorbentów węglowych do eliminacji par lotnych związków organicznych, N N507 553238, dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 97. Opracowanie nanokrystalicznego katalizatora CuxCe1-xO2-y do niskotemperaturowego, całkowitego utleniania lotnych związków organicznych (LZO) i ich halogenowych pochodnych (Cl-LZO), N N209 099337 , prof. dr hab. Roman Dziembaj, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 98. Opracowanie nowej generacji nanokompozytów anodowych C/Sn dla  akumulatorów litowych o wysokiej pojemności, 4. 2012/07/N/ST8/03725 , mgr Agnieszka Chojnacka, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 99. Opracowanie stabilnych, nanokompozytowych katod C/Li2MSiO4 dla akumulatorów litowych o wysokiej pojemności, N N209 088638 , dr Marcin Molenda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 100. Opracowanie syntezy nowoczesnych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej, 2011/03/N/ST5/04820, mgr Małgorzata Rutkowska, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 101. Opracowanie uogólnionej strategii kalibracyjnej w chemii analitycznej, N N204 186540, prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 102. Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego, PBS1/B1/4/2012 , prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2015
 103. Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu, Ventures/2008-2/2, mgr inż. Monika Cieślik, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2009-2011
 104. Otrzymywanie nanoporowatych warstw tlenkowych w procesie anodowego utleniania metalicznej cyny, IP2012 057372, dr Leszek Zarazka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013-2015
 105. Oreksynowy mechanizm aktywacji neuronów listka ciała kolankowatego bocznego wzgórza - oscylatora zegara biologicznego ssaków, 2013/09/B/NZ4/00541, prof. dr hab. Marian Henryk Lewandowski , Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 106. Organiczno-nieorganiczne nanostrukturalne materiały kompozytowe do zastosowań termoelektrycznych, IP2014 015273, dr inż. Katarzyna Hnida, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017
 107. Paskowy Pozytonowy Tomograf Emisyjny, 5. INNOTECH-K1/IN1/64/159174/NCBR/12 , prof. dr hab. Paweł Moskal, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2012-2014
 108. Poszukiwanie nowych ligandów mGluR2 i mGluR3 i ich charakterystyka farmakologiczna, N N405 184635, dr Piotr Barański, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011
 109. Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów receptorów serotoninowych, szczególnie 5-HT7, i dopaminowych o potencjalnym działaniu psychotropowym, 2011/01/B/NZ4/00695 , dr hab. Anna Wesołowska, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 110. Procesy selektywnego utleniania wybranych związków alkiloaromatycznych o podstawowym znaczeniu w chemii w obecności katalizatora N-hydroksyftalimidowego immobilizowanego na nowych nośnikach polimerowych, N N209 755440, prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2014
 111. Projektowanie i funkcjonalizacja hybrydowych polimerów koordynacyjnych, 2011/01/B/ST5/00716, prof. dr hab. Barbara Sieklucka, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 112. "Procesy selektywnego utleniania wybranych związków alkiloaromatycznych o podstawowym znaczeniu w chemii w obecności katalizatora N-hydroksyftalimidowego immobilizowanego na nowych nośnikach polimerowych", N N209 755440, prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2014
 113. Przejściowe stany konformacyjne w wysokociśnieniowych strukturach krystalicznych białek, N204 125 32/3170, prof. dr hab. Krzysztof Lewiński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010
 114. Projektowanie i tworzenie oprogramowania do obróbki i analizy wyników pomiarów metodą dyfraktometrii proszkowej, IP2012 017772, dr Marcin Kozieł, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013-2015
 115. Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko, 2014/W/NZ1/00457, prof. dr Tadeusz Holak, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018
 116. Rola fosforu w generacji wolnych rodników, N N312 103438, prof. dr hab. Krystyna Dyrek, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 117. Przekształcenie naturalnych disacharydów w pochodne kwasów uronowych i ich zastosowanie w syntezie glikozydów steroidowych i nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych, 2012/05/B/ST5/00275, prof. dr hab. Jacek Młynarski, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 118. Rola oddziaływania kompleksów rutenu z NO w kontekście hamowania procesu angiogenezy, 2012/05/N/ST5/01125, mgr Maria Oszajca, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 119. Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych, 2012/07/B/ST5/00911, dr Dorota Majda, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 120. Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej - badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonka, 2012/07/B/NZ5/02510, dr hab. Ewa Łucja Stępień, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2017
 121. Rozwój nowoczesnych technik przygotowania próbek roślinnych pod kątem analiz toksykologicznych, IP2014 052273, dr Michał Woźniakiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017
 122. Stabilizowane liposomy jako nośniki substancji biologicznie aktywnych, N N209 118937, dr Mariusz Kępczyński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 123. Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wanadu osadzonych na nośnikach w reakcjach katalitycznego rozkładu lotnych zanieczyszczeń powietrza, N N204 136039, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 124. Struktura domen WH2 białka Spire w stanie Z, 2011/01/B/NZ/00031, prof. dr Tadeusz Holak, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2015
 125. Synteza i spektroskopowa charakterystyka oraz badania aktywności biologicznej enzymatycznych katalizatorów immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych, N N204 354840, dr hab. Edyta Proniewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2014
 126. Synteza i zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny i ekstrakcji kwasów nukleinowych - badania in vivo i in vitro, Ventures/2009-4/4, mgr Kamil Kamiński, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010-2013
 127. Synteza nowych ftalocyjanin do zastosowań w celowanej terapii nowotworów, 2011/03/D/ST5/05910, dr Łukasz Łapok , Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 128. Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i cytotoksyczność nanokompozytów chitozanowo-srebrowych, 2012/07/N/ST5/00157, mgr Anna Regiel, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2014
 129. Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów zawierających cynk i żelazo do asymetrycznej redukcji prochiralnych ketonów, 2012/07/B/ST5/00909, prof. dr hab. Jacek Młynarski, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016
 130. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, POIG.01.01.02-00-069/09, prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2010-2015
 131. Teoretyczne modelowanie efektu rozpuszczalnika w cieczach jonowych: model jawnego rozpuszczalnika, 2012/07/B/ST4/00573, dr hab. Andrzej Eilmes, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 132. Toksykologiczno-sądowa analiza materiałów biologicznych na obecność leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych wchodzących w skład dopalaczy metodą CE-LIF/MS, IP2011 060071, dr Renata Wietecha-Posłuszny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014
 133. Wielocentrowe receptory molekularne – projektowanie i synteza w oparciu o układ dibenzotetraaza[14[annulenu, N N204 165236, dr hab. Julita Eilmes, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 134. Transferyna i receptor transferynowy, rola w transporcie kompleksów do cytozolu komórek nowotworowych, 2013/09/N/ST5/00858, mgr Klaudyna Śpiewak, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 135. Wiązanie i aktywacja małych cząsteczek zawierających azot na materiałach zeolitowych – badania spektroskopowe i modelowanie molekularne, 2013/11/D/ST4/02838, dr Katarzyna Podolska-Serafin, Narodowe Centrum Nauki, 2014-2017
 136. Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów, 2011/01/D/HS2/02604, dr Marcin Strojecki, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 137. Wykorzystanie nowoczesnego instrumentarium analitycznego dla potrzeb zwalczania przestępstw przeciwko dokumentom, O N204 045738, dr Renata Wietecha-Posłuszny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 138. Zastosowanie makrocyklicznego układu dibenzotetraaza[14]annulenu do otrzymywania związków o właściwościach ciekłokrystalicznych, N N204 333437, dr hab. Julita Eilmes, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 139. Zastosowanie kapilar modyfikowanych fizykochemicznie w poprawie jakości rozdziałów elektroforetycznych, IP 2014 033273, mgr Paweł Nowak, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015-2017
 140. Zastosowanie techniki monowarstw Langmuira do badania oddziaływań biologicznie aktywnych pentacyklicznych triterpenów z lipidami strukturalnymi błon bakteryjnych i mitochondrialnych, 2012/05/B/ST5/00287, dr hab. Marcin Broniatowski, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2015
 141. Zegar biologiczny a epilepsja. Elektrofizjologiczne i immunohistochemiczne badania na szczurzym modelu nieświadomości, "0001/DIA/2014/43 (Diamentowy grant III)", Łukasz Chrobok, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2014-2017
 142. Zmiany strukturalne w błonie pęcherzyków płucnych wywołane peroksydacją lipidów i zanieczyszczeniami atmosferycznymi: teoretyczne i eksperymentalne badania modelowe, 2014/13/B/ST4/04995, prof. dr hab. Jacek Korchowiec, Narodowe Centrum Nauki, 2015-2018
 143. Znaczenie peptydów cytrulinowanych przez deiminazę peptydyloargininową z Porphyromonas gingivalis w chorobie zapalnej przyzębia (Significance of peptides citrullinated by peptidylarginine deiminase from Porphyromonas gingivalis in periodontitis.), 2012/07/B/NZ6/03524, dr Katarzyna Maria Gawron, Narodowe Centrum Nauki, 2013-2016

Projekty realizowane z wykorzystaniem aparatury zakupionej ze środków projektu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 1. Adsorpcja molekuł chiralnych badana przy pomocy kriogenicznego mikroskopu STM/NC-AFM, 0922/B/H03/2010/39, dr Bartosz Such, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 2. Alkilofosfocholiny w środowisku błonowym - badania oddziaływań w układach dwu- i trójwymiarowych, UMO-2012/07/N/NZ1/00005, dr Anita Wnętrzak, NCN - SONATA?, 2014-2015
 3. Analiza anizotropii absorpcji promieniowania X – holograficzne obrazowanie lokalnej struktury atomowej w warunkach laboratoryjnych, UMO-2011/01/B/ST3/00506, dr hab. Paweł Korecki, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 4. Analiza nieliniowej stabilności stacjonarnych rozwiązań równań Einsteina i innych nieliniowych równań falowych, N N202 079235, prof. dr hab. Piotr Bizoń, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2010
 5. Analiza stabilności interfejsu molekuła-substrat w samoorganizujących się monowarstwach organicznych poprzez zastosowanie spektrometrii masowej jonów wtórnych, UMO-2011/01/B/ST4/00665, dr hab. Piotr Cyganik, Narodowe Centrum Nauki, 2011 - 2013
 6. Application of SIMS and DESI to measure the oxidative stress accompanying morphine administration , POMOST/2011-3/1 , dr Anna Bodzoń-Kułakowska, Katedra Biochemii i Neurobiologii , Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH, FNP, 2011-2014
 7. Badania mechanizmów ferroelektryczności w układach molekularnych zbudowanych z chiralnych liniowych molekuł i achiralnych bananopodobnych, N N202 0764 35, prof. dr hab. S.Wróbel, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011
 8. Badania w skali nanometrowej mechanicznych i elektrycznych właściwości warstw molekularnych przygotowanych na podłożach z SiO2, TiO2 oraz grafenu, DEC-2012/06/M/ST5/00419, dr hab. F. Krok, NCN-HARMONIA, 2013-2015
 9. Badanie anomalnych własności fizycznych układów metalicznych z silnymi korelacjami elektronowymi, 2011/01/B/ST3/00436, prof dr hab. Krzysztof Tomala, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 10. Badanie mechanizmów molekularnych odporności na przemarzanie i wysuszanie porostów, 0541/B/H03/2011/40, mgr P Nowak, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011-2013
 11. Badanie plazmy indukowanej laserowo metodami spektroskopii emisyjnej i rozpraszania Thomsona, NN202 031136, dr hab. Krzysztof Dzierżęga, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 12. Badanie własności plazmy indukowanej laserowo w konfiguracji dwóch impulsów rozdzielonych w czasie, UMO-2011/01/N/ST2/05107 , mgr inż. Agata Mendys, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 13. Czasoprzestrzenie asymptotycznie anty-de Sittera, turbulencja i korespondencja AdS/CFT, DEC-2012/06/A/ST2/00397, prof. dr hab. Piotr Bizoń, NCN - MAESTRO, 2013-2017
 14. Dynamika układów biomolekularnych-zastosowanie spektroskopii i relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, 2012/07/N/ST4/00312, mgr Aleksandra Kubica, NCN - PRELUDIUM 3, 2013-2015
 15. Efekt niejednorodności w kosmologii, 0550/IP3/2011/71, dr Sebastian Szybka, "Iuventus Plus Ministerstwo Edukacji Narodowej", 2012-2014
 16. Efekty łamania symetrii dyskretnych, wariacje kosmologiczne fundamentalnych stałych przyrody, zegary atomowe: teoria Diraca-Hartree-Focka w zastosowaniu do własności ciężkich atomów, N N202 014140 , dr hab. Jacek Bieroń, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 17. Funkcjonalne materiały molekularne z mostkami cyjanowymi, 1535/B/H03/2009/36, prof. dr hab. Barbara Sieklucka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012
 18. Globalna dynamika rozwizan rownan Einsteina i innych geometrycznych,nieliniowych rownan ewolucyjnych, N N202 030740, prof. dr hab. Piotr Bizoń, Narodowe Centrum Nauki, 20011-2014
 19. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu, mgr Piotr Ciochoń, NCN-PRELUDIUM,
 20. Immobilizacja białek do powierzchni warstw i mikro-wzorów polimerów sprzężonych w aspekcie zastosowań w biosensorach, 2011/03/N/ST5/04764, mgr Kamil Awsiuk, NCN, 2012-2015
 21. Interdyfuzja PCBM w cienkich warstwach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego, UMO-2013/11/B/ST5/04473, dr hab. Jakub Rysz, NCN - OPUS, 2014-2017
 22. Koherencje kwantowe w gazach atomowych, 2012/07/B/ST2/00251, prof. dr hab.. Wojciech Gawlik, NCN, 2013-2016
 23. Magnetyki molekularne - relaksacje w układach kwazi jedno-wymiarowych, DEC-2013/11/B/ST3/03799, dr. hab. Zbigniew Tomkowicz, NCN-OPUS, 2014-2017
 24. Modyfikacja adhezji i proliferacji komórek nowotworu pęcherza moczowego o różnym stopniu inwazyjności za pomocą podłoży o równocześnie modyfikowanych właściwościach mechanicznych, chemicznych i topograficznych, UMO-2013/09/D/ST5/03859, dr Joanna Raczkowska, NCN-OPUS, 2014-2017
 25. Monolithic spectroscopic interferometric transducer, Label-free, Multianalyte, Portable reader, Food safety, Point-of-Need testing, Pesticides, Mycotoxins, Allergens, "FP7-ICT-2011-8 FOODSNEFFER nr 318319 ", prof. dr hab. Andrzej Budkowski, EU FP7, 2012-2015
 26. Monolithically integrated interferometric biochiPs for label-free earlY deTection of Human dIseAses PYTHIA, 224030, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, EU FP7, 2008-2011
 27. Monolitycznie zintegrowany układ interferometrycznych bioprocesorów dla bez-znacznikowego wczesnego wykrywania chrób człowieka, 1460/7. PR UE/2010/7, prof. dr hab. Andzrej Budkowski, "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja", 2008-2011
 28. Monomolekularna technologia bramek logicznych w skali atomowej, kontrakt nr: 270028, prof. dr hab. Marek Szymoński, EU FP7, 2011-2014
 29. Nanoskopowe układy logiczne na powierzchniach półprzewodników, 2013/08/T/ST3/00047, mgr Marek Kolmer, NCN – ETIUDA1, 2013-2014
 30. Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową, UMO-2011/03/B/ST5/01567, dr hab. Franciszek Krok, NCN, 2012-2014
 31. Nieporządek w silnie skorelowanych układach zimnych gazów kwantowych w wyższych , UMO-2011/01/N/ST2/02549, mgr Mateusz Łącki, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 32. Nowe materiały katodowe z grupy pniktydków dla ogniw typu Li-ion, N N507 229540, dr Jacek Marzec, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 33. Obrazowanie „orbitali molekularnych" i inżynieria stanów kwantowych molekuł organicznych na powierzchniach krystalicznych z przerwą wzbronioną, 0322/IP3/2013/72, dr Szymon Godlewski, MNiSW - Iuventus Plus, 2013-2015
 34. Obrazowanie i modelowanie budowy wewnętrznej kości skroniowej , KBET/109/B/2012 , dr hab. Janusz Skrzat, CM UJ, Collegium Medicum UJ, 2011-2013
 35. Obrazowanie i modelowanie budowy wewnętrznej kości skroniowej , K/ZDS/002830 , dr hab. Janusz Skrzat, Collegium Medicum UJ, 2012-2012
 36. Od molekularnej rotacji do splątania atomów: wiązka naddźwiękowa a testy nierówności Bella dla atomów, UMO-2011/01/B/ST2/00495, prof. dr hab. Jarosław Koperski, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014
 37. Optymalizacja morfologii warstw aktywnych polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem bibliotek właściwości fizyko-chemicznych - wpływ oddziaływań z podłożem, 2011/03/B/ST5/01568, dr Jakub Rysz, NCN, 2012-2014
 38. Ośrodki z koherencją kwantową – nowe materiały i technologie, TEAM/2009-3/2, prof. dr hab.. Wojciech Gawlik, FNP, 2009-2013
 39. Piany stałe jako efektywny nośnik katalizatora-badania podstawowe transportu pędu, ciepła i masy, 2011/03/B/ST8/05455, dr hab. Andrzej Kołodziej, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii  Nauk, Gliwice, NCN, 2012-2015
 40. Planar Atomic and Molecular Scale devices - PAMS (Planarne urządzenia elektroniczne w skali atomowej i molekularnej), kontrakt nr: 610446, prof. dr hab. Marek Szymoński, 7 PR UE, 2013-2017
 41. Projekt VENTURES, 2012 slash 9 slash 3, mgr Daniel Dziob, FNP, 2012-2014
 42. Protonowa relaksacja jądrowa w roztworach superparamagnetycznych nanocząstek, 2012/05/N/ST3/03174, mgr Agniszka Korpała, NCN - PRELUDIUM 3, 2013-2014
 43. Relatywistyczna akrecja z niewielkim krętem, IP2012 000172, dr Patryk Mach, MNiSW - Iuventus Plus, 2013-2015
 44. Spektrometria ToF SIMS i spektroskopia AFM w badaniach własności biochemicznych pojedynczych komórek czerniaka złośliwego , UMO-2013/11/N/ST4/01860, mgr Justyna Gostek, NCN - PRELUDIUM , 2014-2017
 45. Spektroskopia gazów i cieczy w światłowodach, UMO-2011/01/N/ST2/02391, mgr Michał Grabka, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 46. Struktura elektronowa czystych i pasywowanych powierzchni (001) InAs i InSb, 2011/03/B/ST3/02070, dr hab. Jacek J. Kołodziej, Narodowe Centrum Nauki, 2012-2015
 47. Struktury magnetyczne tetragonalnych trójskładnikowych związków ziem rzadkich RT2X2 jako wynik współzawodnictwa dalekozasięgowych oddziaływań wymiennych i efektów pola krystalicznego, N N202 0784 33, dr Teresa Jaworska – Gołąb, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2010
 48. Symulacja i emulacja kwantowych układów, UMO-2011/01/B/ST3/00512, prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013
 49. Synteza powierzchniowych, samoorganizujących się nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowych, UMO-2012/07/B/ST5/00906, dr hab. Franciszek Krok, NCN, 2013-2016
 50. Układy jednowymiarowe i centra aktywne metaloenzymów jako magnetyki molekularne, N N202 103238, dr hab. Zbigniew Tomkowicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
 51. Ultraprecyzyjne pomiary metodami optyki i fizyki atomowej, 1489/B/H03/2007/33, prof. dr hab. Stanisław Chwirot, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2011
 52. Własności magnetyczne oraz struktura elektronowa międzymetalicznych związków ziem rzadkich typu R-T-X z frustracją oddziaływań magnetycznych, N N202 201 039, prof. dr hab. Andrzej Szytuła, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2014
 53. Wpływ pola elektrycznego na proces samoorganizacji mieszanin polimerów przewodzących i izolujących w cienkich warstwach osadzonych z roztworu, IP2014 000173, dr Kamil Awsiuk, MNiSW - Iuventus Plus, 2014-2016
 54. Wpływ struktury i stabilności samoorganizujacych się monowarstw organicznych na proces ich przewodnictwa elektrycznego w wielko-powierzchniowym złączu molekularnym, UMO-2013/10/E/ST5/00060, dr hab. Piotr Cyganik, NCN - SONATA-BIS, 2014-2019
 55. Wytwarzanie i inżynieria długożyjących stanów kwantowych w gazach atomowych, N N202 0741 35, dr Szymon Pustelny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2011
 56. Wytwarzanie wzorów białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych, UMO-2013/09/D/ST5/03860, dr Joanna Zemła, NCN-OPUS, 2014-2017