Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Waga powierzchniowa LB (Langmuira-Blodgett)

Zakupiono i uruchomiono w czerwcu 2010 r., koszt 42 771,07 PLN brutto. Kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

Przyrząd ten umożliwia tworzenie na swobodnej powierzchni wody lub roztworów wodnych warstwy monomolekularnej (utworzonej dla przykładu z fizjologicznie czynnych substancji), tzw. monowarstwy Langmuira, która może być skomprymowana do zadanego ciśnienia (odpowiadającego określonej orientacji cząsteczkowej), a następnie wyniesiona na podłoża stałe (technika Langmuira-Blodgett). Monowarstwę naniesioną na swobodną powierzchnię wody (lub wodnego roztworu) na wadze Langmuira spręża się za pomocą ruchomej barierki, zaś ciśnienie powierzchniowe podczas sprężania rejestruje się za pomocą tensjometru co pozwala na wyznaczenie zależności ciśnienia powierzchniowego od powierzchni przypadającej na cząsteczkę. Taka zależność mierzona w stałej temperaturze (izoterma π-A) stanowi najbardziej podstawowy sposób opisu zjawisk zachodzących w monowarstwie podczas jej kompresji/ekspansji. Na podstawie zarejestrowanych izoterm π-A można wnioskować m.in. o stanie fizycznym monowarstwy, rodzajach przejść fazowych występujących podczas kompresji/ekspansji filmu, reakcjach zachodzących w monowarstwach itp.

Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem BioSpin AVANCE III 300 MHz (Bruker)

Zakupiono i uruchomiono w czerwcu 2010 r., koszt zakupu to 1 392 855 PLN brutto. Kontakt: dr hab. Hubert Harańczyk, e-mail: hubert.haranczyk@uj.edu.pl,
prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

System składa się z:

  • spektrometru AVANCE III 300,
  • magnesu nadprzewodzącego 300 MHz typu wide bore,
  • głowicy pomiarowej wysokiej mocy na zakresy 19F-1H oraz 15N-31P,
  • regulatora temperatury próbki,
  • stacji roboczej z oprogramowaniem TopSpin 3.0.

Tak wyposażony system umożliwia pomiary zarówno w domenie częstości (widm MRJ), jak i w domenie czasu (pomiary relaksacyjne) dla wszystkich najważniejszych nuklidów obecnych w układach biologicznych, w tym 1H, 2D, 13C, 19F, 23Na czy 31P. Wszechstronne oprogramowanie eksperymentu MRJ najnowszej generacji pozwala na używanie wszystkich powszechnie stosowanych metod impulsowych MRJ. Doskonałe parametry techniczne aparatury, a w szczególności wysoka moc impulsu, umożliwiają badania obiektów biologicznych o naturze ciała stałego w szerokim zakresie temperatur.